วิธีติดตั้ง Yii 2 บน OS X Mavericks

featureimage

วิธีติดตั้ง Yii 2 บน Mavericks

ก่อนจะลงมือทำ ให้แน่ใจว่า ติดตั้ง Apache, PHP 5.4+ ไว้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเข้าใจเรื่องการทำ Virtual Host ด้วย Apache บน OS X ดัวย แต่ถ้ายังไม่ได้ลง Apache, PHP ก็ไม่มีปัญหา ให้ไปทำตามขั้นตอนง่ายๆ ที่มีฝรั่งรูปหล่อใจดีนามว่า Rob Allen เขียนขั้นตอนไว้อย่างละเอียด ที่ http://akrabat.com/computing/setting-up-php-mysql-on-os-x-mavericks/

ถ้าแน่ใจว่าเรื่องพื้นฐานทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ว ก็ไปลง Yii กันได้เลย

ลง Composer

เราจะติดตั้ง Yii 2 ผ่าน Composer เพราะวันหลัง หาก Yii เค้าอัพเดท เราจะได้อัพเดทตามด้วยอย่าง ง่ายๆ

$ cd /usr/local/bin
$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
$ mv composer.phar composer

ลง Yii 2 ผ่าน Composer

เลือกลง Yii 2 Basic Template เพราะจะเอามาทดสอบการใช้งานเบื้องต้น แบบยังไม่ต้องมี front-end, back-end

$ composer create-project --prefer-dist --stability=dev yiisoft/yii2-app-basic ./Sites/Yii2/Basic

ด้วยความเทพของ Composer Package Manager ก็จะไปดึงไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ Yii 2 มาให้เราโดยอัตโนมัติ install Yii 2 via Composer

ตั้งค่า Webserver

เมื่อ Composer โหลดไฟล์มาครบสมบูรณ์ เราจะได้ Directory หน้าตาแบบนี้
ให้ ตั้งค่า Apache Virtual Host ไปที่ path ./web ตัวอย่างเช่น

<VirtualHost *:80> 
  ServerAdmin webmaster@dummy-host2.example.com
  DocumentRoot "/Users/pangpond/Sites/Yii2/Basic/web"
  ServerName yii2-basic
  <Directory "/Users/pangpond/Sites/Yii2/Basic/web">
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    Allow From All
    AllowOverride All
  </Directory>
  ErrorLog "/private/var/log/apache2/yii2-basic-error_log"
  CustomLog "/private/var/log/apache2/yii2-basic-access_log" common
</VirtualHost> 

อย่าลืมแก้ไฟล์ /etc/hosts ให้รู้จัก ServerName ที่เราตั้งไว้ด้วย เปิดไฟล์ host เพื่อแก้ใข

$ sudo vim /etc/hosts

เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป

127.0.0.1    yii2-basic 
255.255.255.255 broadcasthost 
::1       localhost

อย่าลืม restart Apache

$ sudo apachectl restart

จากนั้นเปิด Browser แล้วลองเข้า http://yii2-basic จะเจอหน้าตาแบบนี้ เป็นอันว่าเสร็จ Yii Basic App Index